PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Uprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
1. Sektor za stručne poslove Gradonačelnika i odnose sa javnošću Grada, kontrolu kvaliteta, internu reviziju, inspekcijske poslove i javne nabavke 01 1 Korištenje imena općine u nazivu udruženja Pogledaj
07 1 Sanitarna saglasnost na glavni projekat objekta Pogledaj
07 2 Sanitarna saglasnost na lokaciju građevinskog objekta Pogledaj
07 3 Sanitarna saglasnost na upotrebu građevine Pogledaj
07 4 Sanitarna saglasnost za eshumaciju i prenos posmrtnih ostataka umrlih lica Pogledaj
2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe 08 1 Dodjela finansijskih sredstava za boračke organizacije i druga pravna i fizička lica Pogledaj
08 10 Pomoć u liječenju boraca i članova njihovih porodica Pogledaj
08 11 Odjava sa potrošačkog brojila struje i vode u kolektivnim centrima i kućama holandske vlade Pogledaj
08 12 Uvjerenje o odjavi sa potrošačkog brojila struje i vode u kolektivnim centrima i kućama holandske vlade i razduživanje stambenog prostora Pogledaj
08 13 Priznavanje prava na porodičnu invalidninu nakon smrti RVI Pogledaj
08 14 Priznavanje prava na porodičnu invalidninu udovama koje nisu navršile 45 godina života, a kojima su djeca prestala biti korisnici prava na PI Pogledaj
08 15 Priznavanje prava na porodičnu invalidninu/uvećanu porodičnu invalidninu Pogledaj
08 16 Uvođenje u pravo na porodičnu invalidninu djeteta na redovnom školovanju Pogledaj
08 17 Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak nosiocima ratnih priznanja i njihovim porodicama Pogledaj
08 18 Preseljenje spisa porodične invalidnine Pogledaj
08 19 Izmjena tekućeg računa na koji se vrši isplata korisniku BIZ-a Pogledaj
08 2 Dodjela bespovratnih sredstava za stambeno zbrijavanje korisnika BiZ-a Pogledaj
08 20 Utvrđivanje nesposobnosti za privređivanje i priznavanje prava na porodičnu imvalidninu Pogledaj
08 21 Uvjerenje o statusu korisnika BIZ-a Pogledaj
08 22 Priznavanje statusa raseljene osobe Pogledaj
12345678