PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
01 1

Naziv administrativnog postupka : Korištenje imena općine u nazivu udruženja

Veća organizaciona jedinica 1. Sektor za stručne poslove Gradonačelnika i odnose sa javnošću Grada, kontrolu kvaliteta, internu reviziju, inspekcijske poslove i javne nabavke
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Poslovi općinskog načelnika
Kontakt podaci nadležnog službenika
Suada Muratović, Šef stručne službe općinskog načelnika
Tel: 035/743-305
E-mail: suada.kuljaninovic@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Rješavanje o pravima udruženja građana da u svom nazivu koriste ime općine Živinice.To je potrebno radi registracije udruženja u resornom kantonalnom ministarstvu
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o upravnom postupku F BiH; član 200., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99; 2. Zakon o udruženjima i fondacijama; član 10., Službene novine FBiH, broj: 45/02
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva, ili naziv Udruženja "u osnivanju"
Adresa
Kontakt telefon
Tačan naziv Udruženja koje treba da se unese u Odluku

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
ZahtjevPredstavnik udruženjaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva