PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
07 1

Naziv administrativnog postupka : Sanitarna saglasnost na glavni projekat objekta

Veća organizaciona jedinica 1. Sektor za stručne poslove Gradonačelnika i odnose sa javnošću Grada, kontrolu kvaliteta, internu reviziju, inspekcijske poslove i javne nabavke
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Inspekcijski poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Suada Aljić, Komunalni inspektor
Tel: 035/743-346
E-mail: suada@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Utvrditi da li projektovano stanje odgovara sanitarno-higijenskim normativima predviđenim odgovarajućim propisima.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 247., Službene novine FBiH, broj: 46/10; 2. Zakon o upravnom postupku, član 200., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Naknada troškova pregleda projektne dokumentacije za sanitarnu saglasnost201404030310000145 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime (ime oca) i prezime/Naziv firme-odgovorno lice u preduzeću
Adrsa stanovanja/Sjedište firme
JMB/JIB
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati administrativne takseBanka ili blagajna općineOriginal 
Projektno tehnička dokumentacijaRegistrovane projektantske firmeNa uvid 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva