PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
07 3

Naziv administrativnog postupka : Sanitarna saglasnost na upotrebu građevine

Veća organizaciona jedinica 1. Sektor za stručne poslove Gradonačelnika i odnose sa javnošću Grada, kontrolu kvaliteta, internu reviziju, inspekcijske poslove i javne nabavke
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Inspekcijski poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Suada Aljić, Komunalni inspektor
Tel: 035/743-346
E-mail: suada@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Utvrditi je li izgradnja izvršena prema uslovima iz urbanističke saglasnosti i prihvaćene projektno-tehničke dokumentacije
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 247., Službene novine FBiH, broj: 46/10; 2. Zakon o upravnom postupku; član 200., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99; 3. Zakon o apotekarskoj djelatnosti, član 12., Službene novine FBiH, broj: 44/10.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Naknada troškova pregleda projektne dokumentacije za sanitarnu saglasnost201404030310000145 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime (ime oca) i prezime/Naziv firme -odgovorno lice u preduzeće
Adresa stanovanja/Sjedište firme i adrsa
JMB/JIB
Kontakt telefon
Lokacija objekta (br. k.č.)

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati administrativne takseBanka ili blagajna općineOriginal 
Građevinska/upotrebna dozvolaSlužba za prostorno planiranje i komunalne posloveOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva