PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
07 4

Naziv administrativnog postupka : Sanitarna saglasnost za eshumaciju i prenos posmrtnih ostataka umrlih lica

Veća organizaciona jedinica 1. Sektor za stručne poslove Gradonačelnika i odnose sa javnošću Grada, kontrolu kvaliteta, internu reviziju, inspekcijske poslove i javne nabavke
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Inspekcijski poslovi
Kontakt podaci nadležnog službenika
Suada Aljić, Komunalni inspektor
Tel: 035/743-346
E-mail: suada@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Sprečavanje zaraznih bolesti.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, član 50., Službene novine FBiH, broj: 29/05.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Naknada troškova pregleda projektne dokumentacije za sanitarnu saglasnost51404030310000145 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime (ime oca) i prezime/Naziv firme-odgovorno lice u preduzeću
Adresa stanovanja/Sjedište firme
JMB/JIB
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Potvrda o smrtiJedinstvena zdravstvena ustanovaKopija 
Izvod iz matične knjige umrlihNadležni općinski organKopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva