PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 1

Naziv administrativnog postupka : Dodjela finansijskih sredstava za boračke organizacije i druga pravna i fizička lica

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Dodjela novčanih sredstava boračkim organizacijama i drugim pravnim i fizičkim licima u svrhu pomoći za rad tih organizacija.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 54.-56., Službene novine TK, broj: 05/12, prečišćeni tekst; 2. Zakon o upravnom postupku, član 200. i 216., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv boračke organizacije
Adresa
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Tekući računBankaKopija 
Plan utroška novčanih sredstavaPodnosilac zahtjeva (organizacija)Original 
Izvještaj o utrošku prethodne tranšePodnosilac zahtjeva (organizacija)Original ili ovjerena kopija 
RačuniIzdavalac računaOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 60
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Do isteka perioda za koji su sredstva dodijeljena.
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva