PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 10

Naziv administrativnog postupka : Pomoć u liječenju boraca i članova njihovih porodica

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Rješavanje o pravu na liječenje u BiH lica obuhvaćenih propisima o boračko-invalidskoj zaštiti.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 6., Službene novine TK, broj: 05/12, prečišćeni tekst; 2. Zakon o upravnom postupku, član 200. i 216., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime (ime oca) ime
JMBG
Adresa, ulica, poštanski broj i mjesto
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Tekući računBankaKopija 
Rješenje o priznatom pravu na ličnu/porodičnu invalidninuSlužba za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobeOvjerena kopija 
Kućna listaŠalter sala općineOriginal 
Poresko uvjerenjePoreska upravaOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstvaZavod za zapošljavanjeOriginal 
Lična karta ili CIPS prijavaMUPKopija 
Dokaz o pripadnosti boračkoj populacijiGrupa za pitanje evidencije iz oblasti vojne obavezeOvjerena kopija 
Izvod iz matične knjige rođenih i vjenčanih za udove DBMatični uredKopija 
Uvjerenje o redovnom školovanju djeceMatični uredOvjerena kopija 
Mišljenje ljekarskog konzilija (za liječenje u inostranstvu)Zdravstvena ustanovaOvjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva