PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 12

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje o odjavi sa potrošačkog brojila struje i vode u kolektivnim centrima i kućama holandske vlade i razduživanje stambenog prostora

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Izdavanje navedenog uvjerenje služi kao dokaz o izvršenoj odjavi sa potrošačkog brojila, kako bi stranka mogla ostvarivata svoja dalja prava.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku, član 169., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime (ime oca) ime
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Izjava podnosioca zahtjevaNadležna općinska službaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 2
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva