PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 13

Naziv administrativnog postupka : Priznavanje prava na porodičnu invalidninu nakon smrti RVI

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu članovima porodice umrlog RVI.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 21., 21a. i 38., Službene novine FBiH, broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 09/10; 2. Zakon o upravnom postupku, član 200. i 216., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime (ime oca) ime
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Ime i prezime umrlog RVI
Srodstvo

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Izvod iz matične knjige rođenihMatični uredOriginal ili ovjerena kopija 
Rješenje o priznatom svojstvu RVISlužba za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobeOvjerena kopija 
Rješenje o prestanku statusa RVISlužba za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobeOvjerena kopija 
Izvod iz matične knjige umrlih (za umrlog RVI)Matični uredOriginal ili ovjerena kopija 
Izvod iz matične knjige vjenčanihMatični uredOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje ili iz poreske ispostave, kao dokaz nezaposlenostiZavod za zapošljavanje, Poreska ispostavaOriginal ili ovjerena kopija 
CIPS obrazac o mjestu prebivalištaCIPS/MUPOriginal ili ovjerena kopija 
Potvrda o redovnom školovanju za djecuObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava sa dva svjedoka da je udova sa RVI živjela u zajedničkom domaćinstvu najmanje tri godine neposredno do njegove smrtiNotar, Služba za BIZOriginal 
Izjava o vanbračnoj zajedniciNotar, Služba za BIZOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 60
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno za osobe preko 45 godina ili mlađe ako su nesposobni za privređivanje
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva