PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 14

Naziv administrativnog postupka : Priznavanje prava na porodičnu invalidninu udovama koje nisu navršile 45 godina života, a kojima su djeca prestala biti korisnici prava na PI

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Priznavanje prava na porodičnu invalidninu bračnom drugu, bez obzira na godine života, ako ne ostvaruje druge prihode, a čija su djeca prestla biti korisnici prava na porodičnu invalidninu.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 21. i 38., Službene novine FBiH, broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 09/10; 2. Zakon o upravnom postupku, član 200. i 216., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime (ime oca) ime
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Ime i prezime poginulog branitelja
Srodstvo sa poginulim braniteljem

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična kartaCIPS/KMUPKopija 
CIPS obrazac o mjestu prebivalištaCIPS/MUPOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje, kao dokaz nezaposlenostiZavod za zapošljavanjeOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje nadležne poreske upravePoreska upravaOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjrenje nadležnog zavoda PIO da je podnosioc zahtjeva korisnik penzijeZavod za PIOOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava stranke i dva svjedoka koja se odnosi na prihodeSlužba za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobeOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno za osobe preko 45 godina ili mlađe ako su nesposobni za privređivanje
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva