PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 15

Naziv administrativnog postupka : Priznavanje prava na porodičnu invalidninu/uvećanu porodičnu invalidninu

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Priznavanje prava na porodičnu invalidninu, odnosno na uvećanu porodičnu invalidninu.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 20., 23. i 38., Službene novine FBiH, broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 09/10; 2. Zakon o upravnom postupku, član 200. i 216., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime (ime oca) ime
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Prezime i ime pripadnika OS
Srodstvo

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična kartaCIPS/KMUPKopija 
CIPS obrazac o mjestu prebivalištaCIPS/MUPOriginal ili ovjerena kopija 
Izvod iz MKU za umrlog branitelja ili umrlu udovu koja je bila korisnica pravaMatični uredOriginal ili ovjerena kopija 
Izvod iz MKV za umrlog branitelja i udovu podnosioca zahtjevaMatični uredOriginal ili ovjerena kopija 
Izvod iz MKR za udovu i djecu do 25 godina koje se nalaze na redovnom školovanju, odnosno roditeljeMatični uredOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o redovnom školovanju za djecu poginulih branitelja od 15-25 godinaObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje o pripadnosti OSGrupa za pitanje evidencije iz oblasti vojne obavezeOvjerena kopija 
Dokaz o nezaposlenosti za dijete bez oba roditelja do 25 godina starostiZavod za zapošljavanje ili Poreska ispostavaOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava o neosuđivanju za krivična djela protiv ustavnog poretkaNotar, Služba za BIZOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava sa dva svjedoka o vanbračnoj zajedniciNotar, Služba za BIZOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno za osobe preko 45 godina ili mlađe ako su nesposobni za privređivanje
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva