PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 16

Naziv administrativnog postupka : Uvođenje u pravo na porodičnu invalidninu djeteta na redovnom školovanju

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Priznavanje prava na porodičnu invalidninu djetetu koje se nalazi na redovnom školovanju.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 20. i 38., Službene novine FBiH, broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 09/10; 2. Zakon o upravnom postupku, član 200. i 216., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime (ime oca) ime
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Prezime i ime pripadnika OS
Srodstvo

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o redovnom školovanju za djecu poginulih branitelja od 15-25 godinaObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva