PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 18

Naziv administrativnog postupka : Preseljenje spisa porodične invalidnine

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Nastavak korištenja priznatog prava u mjesno nadležnoj službi.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 38., Službene novine FBiH, broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 09/10; 2. Zakon o upravnom postupku, član 139., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime (ime oca) ime
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Nova adresa prebivališta

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična kartaCIPS/KMUPOvjerena kopija 
CIPS obrazac o mjestu prebivalištaCIPS/MUPOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva