PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 19

Naziv administrativnog postupka : Izmjena tekućeg računa na koji se vrši isplata korisniku BIZ-a

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Izmjena broja tekućeg računa na koji će se ispaćivati invalidnina korisnika BiZ-a
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, član 34., Službene novine FBiH, broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 09/10; 2. Zakon o upravnom postupku, član 139., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime (ime oca) ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična kartaCIPS/KMUPKopija 
CIPS obrazac o mjestu prebivalištaCIPS/MUPOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje od banke gdje je prethodno vršena isplata da su izmirena sva dugovanja korisnikaBankaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 5
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Do promjene važećih podataka.
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva