PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 22

Naziv administrativnog postupka : Priznavanje statusa raseljene osobe

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Priznavanje statusa raseljene osobe i, u skladu s tim, omogućavanje korištenja zakonom propisanih prava.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o upravnom postupku, član 200., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99; 2. Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, član 7., 8. i 11., Službene novine FBiH, broj: 15/05; 3. Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, član 5., 7. i 16., Službene novine TK, broj: 2/06.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime (ime oca) ime
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
E-mail adresa

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Kućna listaŠalter sala općineOriginal 
Lična karta za sve punoljetne članove domaćinstvaCIPS/MUPKopija 
Rodni listovi za sve maloljetne članove domaćinstvaMatični uredOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o statusuSlužba za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobeOvjerena kopija 
Obrazac za prijavu/odjavuCIPS/MUPOriginal 
Prijepis posjedovnog lista, obrazac 4 iz prethodne općine boravkaOpćina prethodnog boravkaOvjerena kopija 
Lična izjava o stambenoj situaciji i dvije izjave sa dva svjedoka o tačnosti izjave podnosioca zahtjeva.Šalter sala općineOriginal 
Dokaz o dodijeljenoj donaciji ili lična izjava da nije ostvario donacijuDonator, općinaOvjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 20
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Do promjene statusa / uslova za korištenje ovog prava.
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva