PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 23

Naziv administrativnog postupka : Ukidanje statusa raseljene osobe

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Ukidanje statusa raseljene osobe, prestanak prava koja pripadaju raseljenim osobama i omogućavanje povratka u svoje ranije prebivalište.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o upravnom postupku, član 200. i 255., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99; 2. Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, član 10., Službene novine FBiH, broj: 15/05; 3. Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, član 12.-16., Službene novine TK, broj: 2/06.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime (Ime oca) ime
Mjesto prijeratnog boravka
JMBG
Tačna adresa stanovanja
Kontakt telefon
E-mail adresa
Razlog za ukidanje statusa

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična kartaCIPS/KMUPNa uvid 
Dokaz o stambenoj situaciji (lična izjava s potpisima dva svjedoka)Šalter sala općineOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 10
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva