PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
08 24

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije za raseljene osobe/ povratnike

Veća organizaciona jedinica 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Boračko-invalidska zaštita i raseljene osobe
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dinka Muhić, Stručni saradnik za upravno rješavanje
Tel: 035/743-318
E-mail: dinka@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Ostvarivanje zakonom utvrđenih prava raseljenih osoba/povratnika.
Pravni osnov administrativnog postupka 1. Zakon o upravnom postupku, član 169., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99; 2. Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, član 8., Službene novine FBiH, broj: 15/05.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Prezime (Ime oca) ime
Sadašnja tačna adresa (ulica, broj, mjesto i poštanski broj)
Kontakt telefon
Vrsta uvjerenja koju podnosilac zahtjeva traži
Svrha izdavanja uvjerenja
Podaci o statusu koji stranka ima (jeste/nije raseljena osoba, jeste/nije povratnik, jeste/nije domicilni stanovnik

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična karta ili CIPS prijavaCIPS/MUPNa uvid 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 2
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva