PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
09 1

Naziv administrativnog postupka : Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije

Veća organizaciona jedinica 5. Služba civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Civilna zaštita
Kontakt podaci nadležnog službenika
Amir Kamberović, Stručni savjetnik za mjere zaštite i spašavanja
Tel: 035/743-399
E-mail: amir@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Postupkom se potvrđuje status podnosioca zahtjeva i omogućuje ostvarivanje prava kod drugih organa.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku; član 169., Službene novine FBiH, broj: 2/98 i 48/99.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična kartaCIPS/KMUPNa uvid 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 3
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva