PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
09 3

Naziv administrativnog postupka : Obavještenje o procjeni štete

Veća organizaciona jedinica 5. Služba civilne zaštite
Manja organizaciona jedinica
Djelatnost(i) Civilna zaštita
Kontakt podaci nadležnog službenika
Amir Kamberović, Stručni savjetnik za mjere zaštite i spašavanja
Tel: 035/743-399
E-mail: amir@opcinazivinice.ba
Svrha administrativnog postupka Postupkom se procjenjuju štete od prirodnih i drugih nesreća na materijalnim dobrima radi ostvarivanje prava naknade za saniranje šteta.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, član 24. tačka 4., Službene novine FBiH, broj: 39/03, 22/06 i 43/10.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuVrsta prihoda
Nema takse   

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime (ime oca) i prezime / Naziv pravnog lica
Adresa / Sjedište pravnog lica
Kontakt telefon
Vrsta prirodne ili druge nesreće
Datum nastanka štete
Opis imovine na kojoj je nastala šteta
JMBG / Broj registra pravnog lica i oblik djelatnosti
Lokacija imovine

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Lična kartaCIPS/KMUPNa uvid 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 60
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva